دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : پنام   زرفام

پست الکترونیکی : zarfam@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندشی عمران-زلزله

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی عمران - زلزله

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/09/06

پنام زرفام

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^